Abrazyvinis blokelis, 50x40x20 mm, vidutinio grubumo

©2017 Baltaxia. Visos teisės saugomos.