Glazūra KGE18, metalo mėlyna

©2017 Baltaxia. Visos teisės saugomos.